PROGRAM OBCE BOROVÁ LADA NA PODPORU VÝSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ PRO TRVALÉ BYDLENÍ MÍSTNÍCH OBYVATEL | OBECNÍ ÚŘAD BOROVÁ LADA

PROGRAM OBCE BOROVÁ LADA NA PODPORU VÝSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ PRO TRVALÉ BYDLENÍ MÍSTNÍCH OBYVATEL

Program obce Borová Lada na podporu výstavby rodinných domů pro trvalé bydlení místních obyvatel

Program obce Borová Lada na podporu výstavby rodinných domů pro trvalé bydlení místních obyvatel, kteří v obvodu obce Borová Lada nevlastní nemovitost k bydlení nebo stavební pozemek

 

Program vznikl z potřeby umožnit místním obyvatelům prokazatelně žijícím v obvodu působnosti obce a OÚ Borová Lada, kteří nemají možnost vlastního bydlení, výstavbu rodinných domů k trvalému bydlení. V současné době je území obce z větší části zastavěno rekreačními a ubytovacími objekty osob, které v obci trvale nebydlí.

 

Tržní ceny pozemků jsou vzhledem k platovým podmínkám v dané lokalitě neúměrně vysoké. Mladé rodiny odchází do perspektivnějších lokalit nejenom z hlediska pracovního, ale i možnosti získání vlastního bydlení. Odchází místní obyvatelé, kteří mají vztah k šumavské krajině.

 

Tento program chápe zastupitelstvo obce jako plnění povinnosti obce vytvořit takové podmínky, které umožní místním obyvatelům, aby zde viděli z hlediska bydlení svou budoucnost.

 

Cíle obce

 

-          podpora udržitelného rozvoje citlivé výstavby v oblasti trvalého bydlení v součinnosti s obcí

-          rozvojem možností trvalého bydlení podporovat rozšiřování příležitostí pro drobné podnikání zejména v oblasti služeb

-          maximální podpora umožnění vlastního bydlení obyvatelům trvale žijícím na území obce, ale zároveň znemožnění spekulací s nemovitým majetkem obce

-          uvolnění nájemních a služebních bytů pro zájemce o trvalé bydlení v obci z řad obyvatel s nižšími ekonomickými možnostmi, zejména pak pro nastupující generaci

-          udržení stabilního počtu obyvatel v obvodu obce Borová Lada a postupné zlepšování věkové struktury obyvatel obce se zaměřením na podporu nárůstu počtu obyvatel obce

-          zlepšení kvality života občanů

-          vytváření sociální soudržnosti obyvatel

 

 

Podmínky, které musí splnit žadatel o zakoupení stavební parcely od obce

 

-          prokazatelné trvalé bydlení ve správním území obce Borová Lada včetně registrace této skutečnosti v rámci údajů evidence obyvatel po dobu alespoň 5 let

-          do 2 let od podepsání smlouvy o smlouvě budoucí kupní s obcí Borová Lada předložit obci projektovou dokumentaci pro stavbu rodinného domu včetně pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, které bude stavebníka opravňovat k zahájení výstavby rodinného domu dle uvedené předložené projektové dokumentace

-          v případě, že taková dokumentace nebude do 2 let předložena, bude obec oprávněna zrušit smlouvu o smlouvě budoucí a požadovat zpětné doplacení nájmu za držení parcely v hodnotě 20,-Kč/m2/rok a parcela bude vrácena zpět obci Borová Lada. Zájemce může do doby uzavření kupní smlouvy od smlouvy o smlouvě budoucí kupní odstoupit s tím, že za takové situace doplatí úhradu za užívání za stejných podmínek jako je výše uvedeno a to za dobu do předání parcely zpět obci (20,-Kč/rok a m2)

-          pokud bude dokumentace ve stanovené lhůtě předložena, uzavřou obec a stavebník do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, které bude stavebníka opravňovat k zahájení výstavby rodinného domu dle uvedené předložené projektové dokumentace, kupní smlouvu o odprodeji té části (částí) parcely, určené dle geometrického zaměření  (zaměření hradí nabyvatel) podle předložené dokumentace k bezprostřednímu zastavění, a to v ceně 700,-Kč/m2 za zasíťovaný pozemek, 600,-Kč/m2 za částečně zasíťovaný pozemek a 500,-Kč/m2 za pozemek nezasíťovaný. Úhrada ceny bude probíhat tak, že cena za tyto části parcely, určené k zastavění, bude uhrazena do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. K podání návrhu na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí dojde až po uhrazení celé kupní ceny.

-          plně zasíťovaným pozemkem se rozumí pozemek u kterého se do 10 m od jeho hranice nachází vodovodní řad, kanalizační řad a elektrická přípojka využitelná pro stavebníka. V případě, že se mezi hranicí pozemku a některou z uvedených sítí nachází zpevněná pozemní komunikace nebo jiná překážka (může jí být i jedna z uvedených sítí) bránící snadnému připojení, má se za to, že pozemek není plně zasíťovaný. Částečně zasíťovaným pozemkem se pak rozumí pozemek, kde v okolí alespoň jedna z uvedených sítí nesplňuje požadavek dosažitelnosti uvedený v předchozí větě. Nezasíťovaným pozemkem se pak rozumí ostatní pozemky  

-          objemové a architektonické hledisko (pohledová situace) při výstavbě rodinného domu musí být zachováno dle předložené dokumentace pro provedení stavby, vyjma případů, kdy se stavebník od takového záměru bude nucen odchýlit z důvodu závazného stanoviska orgánu veřejné správy. Změny bude možné činit výhradně se souhlasem obce.

-          hlavní stavba rodinného domu musí být pravomocně zkolaudována do 10 let ode dne nabytí vlastnictví k pozemku určenému k zastavění stavebníkem, ve výjimečných případech bude možno obec písemně požádat o výjimku. Pokud stavebník uvedenou podmínku poruší (zkolaudování RD do 10 let), bude obec jednak oprávněna odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, jednak bude moci po stavebníkovi vymáhat smluvní pokutu ve výši 300.000,-Kč za každý započatý rok prodlení se splněním této podmínky

-          po kolaudaci bude odprodána zbývající část parcely – bezprostředně nezastavěná -  za cenu 3,-Kč/m2 s tím, že cena bude uhrazena do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy

-          vlastník pozemku a RD se zaváže, že nepřevede vlastnictví pozemku a RD na tomto pozemku stojícím na třetí osobu v délce 20  let od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a že po uvedenou dobu, pokud to bude objektivně možné, bude v uvedeném domě bydlet včetně registrace takové skutečnosti v evidenci obyvatel. Toto se netýká přechodu vlastnictví z důvodu práv dědických. V případě porušení uvedeného omezení bude stavebník povinen doplatit obci smluvní pokutu ve výši 2,500.000,-Kč, přičemž obec bude oprávněna od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. Stejnou smluvní pokutu bude stavebník povinen uhradit v případě, kdy vůči němu některý z jeho věřitelů uplatní postih ze zástavního práva případně váznoucího na prodávané parcele nebo její části

-          v případě, že stavebník je uživatelem obecního bytu, zaváže se takový byt společně se svou rodinou nejpozději do 30 dnů ode dne kolaudace rodinného domu na zakoupené parcele vyklidit a odevzdat obci

-          v odůvodněných případech zvláštního zřetele hodných zejména s ohledem na osobní poměry konkrétního zájemce nebo jeho rodiny může zastupitelstvo požadavek na splnění některé z výše uvedených podmínek prominout

 

 

Při rozhodování o přidělení parcely jednotlivým žadatelům v případě 2 a více zájemců o jednu parcelu budou zohledňována zejména tato kritéria:

 

-          zda uchazeč žije ve společné domácnosti s manželem, druhem a případně i nezletilými dětmi

-          datum podání žádosti

-          jak dlouho žadatel v obci trvale bydlí

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Borová Lada | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ