ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU | OBECNÍ ÚŘAD BOROVÁ LADA

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU

Zveřejnění záměru

Z v e ř e j n ě n í z á m ě r u

Obec Borová Lada tímto ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zákona š. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zveřejňuje svůj záměr prodat následující nemovitost, nacházející se v majetku obce:

p.p.č. 250/66 – 23 m2, travní porost, k.ú. Borová Lada,

p.p.č. 250/14 – 52 m2, ostatní plocha, k.ú. Borová Lada,

p.p.č. 250/65 – 52 m2, ostatní plocha, k.ú. Borová Lada,

vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrálním pracovištěm Prachatice na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Borová Lada, a to v rozsahu dle přiloženého náčrtku.

Obec Borová Lada si vyhrazuje právo od výše uvedeného záměru odstoupit.

Vyvěšení na úřední desce 27.06. 2018

Sejmutí z úřední desky 13.07. 2018

V Borových Ladech 27.06. 2018

Ing. Jana Hrazánková

starostka obce

náčrtek
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Borová Lada | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ