ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU | OBECNÍ ÚŘAD BOROVÁ LADA

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU

Zveřejnění záměru

Z v e ř e j n ě n í      z á m ě r u

 

 

 

Obec Borová Lada tímto ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zákona š. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zveřejňuje svůj záměr prodat nemovitost nacházející se v majetku obce:

 

 p.p.č. 250/67 (nová) – 34 m2, ostatní plocha,  k.ú. Borová Lada,

 

vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrálním pracovištěm Prachatice na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Borová Lada, a to v rozsahu dle přiloženého geometrického plánu.

 

Obec Borová Lada si vyhrazuje právo od výše uvedeného záměru odstoupit.

 

 

 

 

 

Vyvěšení na úřední desce 01. 11. 2018

 

Sejmutí z úřední desky 16. 11. 2018

 

V Borových Ladech 01. 11. 2018

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Jana Hrazánková

                                                                                                   starostka obce

 geometrický plán

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Borová Lada | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ