ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU | OBECNÍ ÚŘAD BOROVÁ LADA

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU

Zveřejnění záměru

Z v e ř e j n ě n í z á m ě r u

Obec Borová Lada tímto ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zákona š. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zveřejňuje svůj záměr propachtovat pozemek, nacházející se v majetku obce:

k.ú. Knížecí Pláně

p.p.č. 27/6 - 10.495 m2, trvalý travní porost

p.p.č. 31 – část – 5.449 m2, ostatní plocha

vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrálním pracovištěm Prachatice na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Borová Lada, a to v rozsahu dle přiloženého náčrtku.

Obec Borová Lada si vyhrazuje právo od výše uvedeného záměru odstoupit.

Vyvěšení na úřední desce 28.04. 2020

Sejmutí z úřední desky 13. 05. 2020

V Borových Ladech 28. 04. 2020

Ing. Jana Hrazánková

starostka obce

MAPA
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Borová Lada | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ